Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Tập đoàn Hồng Hạc

Căn cứ Biên bản số 16/2022/BBH-HHG ngày 24 tháng 06 năm 2022 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Tập đoàn Hồng Hạc, quyết nghị:
– Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Tập đoàn Hồng Hạc đối với ông Nguyễn Đăng Khoa.
– Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị mới của Công ty Cổ phần Đầu tư Tập đoàn Hồng Hạc đối với ông Nguyễn Hải.
-Miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Tập đoàn Hồng Hạc đối với ông Nguyễn Hữu Ân.
-Bổ nhiệm Tổng Giám đốc mới của Công ty Cổ phần Đầu tư Tập đoàn Hồng Hạc đối với ông nguyễn Hải.
– Ông Nguyễn Hải, Ông Nguyễn Đăng Khoa, Ông Nguyễn Hữu Ân và các Thành viên Hội đồng quản trị, các phòng/ban Công ty Cổ phần Đầu tư Tập đoàn Hồng Hạc có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.
– Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.